Gizlilik Politikası Ve KVKK Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

YASAL UYARI

Duu Cars”

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda, Duu Cars (“Duu Cars”) tarafından kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

1) GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ AMACI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Duu Cars’in sunduğu araç dolu brandası ve bu hizmete aracı internet sitelerinin/dijital platformların ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Duu Cars’ın bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Duu Cars’ın topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

2) TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, VERİ GÜVENLİĞİ VE VERİ TOPLAMA METODU

Duu Cars tarafından, online veya sair metotlarla alınan ürünler esnasında, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, GSM numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, ev/işyeri adresi, yaş, boy, kilo gibi fiziksel özellikler ve fotoğraf gibi kişisel verileriniz alınmakta ve depolanmaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3) KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Duu Cars tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Duu Cars veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak, Duu Cars tarafından birincil olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama, tanıtım ve değerlendirme amacıyla, ikincil olarak ise Duu Cars’in ya da Duu Cars’in iş ortaklarının hukuki ve ticari faaliyetleri amacıyla işlenmektedir.

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle, Duu Cars bünyesinde kullanılabileceği gibi, Duu Cars’in çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve Kanunen yetkili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Duu Cars faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, internet sitesinde, instagram, facebook, twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanabilir; bu minvalde özellikle Satış hizmeti esnasında ya da sonrasında çekilen fotoğrafları önceden ayrıca bir izin almaksızın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde paylaşabilir.

6) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN KAYNAKLANAN HAKLAR

Müşteri, Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

6.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6.7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7) HAKLARI KULLANMA METODU

Müşteri, Kanun’dan doğan haklarını kullanmak için; e-posta ya da iadeli taahhütlü mektup yollarını kullanabilir. E-posta adresi ve iadeli taahhütlü mektup için adres internet sitesinde yayımlanmış olup, bu başvurular, Duu Cars tarafından başvurunun kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılır.

8) İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznini kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Duu Cars sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

9) KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Duu Cars, internet sitesinden online satış yoluyla ödeme yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini önemsemektedir. Bu kapsamda müşterinin kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemde saklanmamaktadır.

Ödeme sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler Duu Cars’in internet sitesinden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği Banka’ca onaylandığı takdirde ödeme işlemine devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi Duu Cars tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir. Bu sayede üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmektedir. Bu kapsamda kart bilgilerinin Duu Cars çalışanları da dahil üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

10) UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti Kanun’larına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

TOP